میلگرد پلی فنیلین سولفید PPS با قطر 25 میلی متر

جدید
میلگرد پلی فنیلین سولفید PPS با قطر 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 3,200,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/8 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel