میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 40 میلی متر

جدید
میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 40 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 7,200,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/8 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel