میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,092,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,950,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,964,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,290,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,800,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
3,000,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,200,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,600,000 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
8,700,000 تومان
وزن: 1/45 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,500,000 تومان
وزن: 1/75 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
13,500,000 تومان
وزن: 2/25 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
16,500,000 تومان
وزن: 2/75 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
23,700,000 تومان
وزن: 3/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
33,000,000 تومان
وزن: 5/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
42,000,000 تومان
وزن: 7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
54,000,000 تومان
وزن: 9 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
66,000,000 تومان
وزن: 11 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
80,100,000 تومان
وزن: 13/35 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
94,800,000 تومان
وزن: 15/8 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
111,000,000 تومان
وزن: 18/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
129,000,000 تومان
وزن: 21/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
147,000,000 تومان
وزن: 24/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
165,000,000 تومان
وزن: 27/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
208,200,000 تومان
وزن: 34/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
257,100,000 تومان
وزن: 42/85 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
Copyright Portal Pastel