میلگرد پلی آمید PA 66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
76,000 تومان
74,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
62,700 تومان
61,050 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
49,400 تومان
48,100 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
36,100 تومان
35,150 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
26,600 تومان
25,900 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
17,100 تومان
16,650 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,320 تومان
5,180 تومان
وزن: 0/14 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,610 تومان
3,515 تومان
وزن: 0/095 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,460 تومان
2,400 تومان
وزن: 0/06 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,135 تومان
2,000 تومان
وزن: 0/035 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel