میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
21,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
34,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
31,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
34,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
71,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
78,750 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
122,500 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
166,250 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
227,500 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
288,750 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
350,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel