میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
13,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
22,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
18,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
25,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
58,500 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
91,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
123,500 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
169,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
214,500 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
260,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
44,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel