میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
4,500 تومان
وزن: 0/035 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,700 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
8,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
23,400 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
36,400 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
49,400 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
67,600 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
85,800 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
104,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
15,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel