میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
6,480 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
10,800 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
8,280 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
12,600 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
31,500 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
49,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
66,500 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
91,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
115,500 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
140,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
21,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel