میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
18,700 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
30,800 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
27,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
29,700 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
61,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
69,750 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
108,500 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
147,250 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
201,500 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
255,750 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
310,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel