میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
4,500 تومان
وزن: 0/035 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
6,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,700 تومان
وزن: 0/095 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
6,930 تومان
وزن: 0/14 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
22,275 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
34,650 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
47,025 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
64,350 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
81,675 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
99,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
12,375 تومان
وزن: 0/25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel