میلگرد پلی آمید PA66

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
5,400 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
9,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
6,900 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
10,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
27,000 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
42,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
57,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
78,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
99,000 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
120,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
18,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel