میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
585,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
780,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,560,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,600,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,450,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
14,850,000 تومان
وزن: 1/35 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
20,350,000 تومان
وزن: 1/85 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
26,400,000 تومان
وزن: 2/4 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
33,000,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
41,250,000 تومان
وزن: 3/75 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
50,600,000 تومان
وزن: 4/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
59,400,000 تومان
وزن: 5/4 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
80,300,000 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
104,500,000 تومان
وزن: 9/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
152,900,000 تومان
وزن: 13/9 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
163,350,000 تومان
وزن: 14/85 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
197,450,000 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
254,100,000 تومان
وزن: 23/1 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
321,200,000 تومان
وزن: 29/2 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
363,000,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
438,020,000 تومان
وزن: 39/82 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
524,700,000 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
655,600,000 تومان
وزن: 59/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
850,300,000 تومان
وزن: 77/3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,008,700,000 تومان
وزن: 91/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
Copyright Portal Pastel