میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,160,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,500,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,350,000 تومان
وزن: 1/15 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
17,100,000 تومان
وزن: 1/9 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
27,900,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
68,400,000 تومان
وزن: 7/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

Copyright Portal Pastel