میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,155,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,950,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
11,385,000 تومان
وزن: 1/15 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
18,810,000 تومان
وزن: 1/9 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
30,690,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
75,240,000 تومان
وزن: 7/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

Copyright Portal Pastel