میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,080,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,250,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
5,175,000 تومان
وزن: 1/15 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
8,550,000 تومان
وزن: 1/9 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
13,950,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
34,200,000 تومان
وزن: 7/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

Copyright Portal Pastel