ورق پلی اتیلن HDPE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
442,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
591,600 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
708,500 تومان
وزن: 10/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
845,000 تومان
وزن: 13 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,137,500 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,430,000 تومان
وزن: 22 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,732,250 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,112,500 تومان
وزن: 32/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,788,500 تومان
وزن: 42/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,380,000 تومان
وزن: 52 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,095,000 تومان
وزن: 63 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
4,810,000 تومان
وزن: 74 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
5,395,000 تومان
وزن: 83 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
7,020,000 تومان
وزن: 108 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
8,190,000 تومان
وزن: 126 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
9,620,000 تومان
وزن: 148 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
10,985,000 تومان
وزن: 169 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
12,180,000 تومان
وزن: 210 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
14,885,000 تومان
وزن: 229 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel