ورق پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
279,500 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
374,100 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
436,000 تومان
وزن: 10/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
520,000 تومان
وزن: 13 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
700,000 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
880,000 تومان
وزن: 22 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,066,000 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,300,000 تومان
وزن: 32/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,716,000 تومان
وزن: 42/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,080,000 تومان
وزن: 52 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,520,000 تومان
وزن: 63 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,960,000 تومان
وزن: 74 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
3,320,000 تومان
وزن: 83 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
4,320,000 تومان
وزن: 108 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
5,040,000 تومان
وزن: 126 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
5,920,000 تومان
وزن: 148 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
6,760,000 تومان
وزن: 169 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
8,400,000 تومان
وزن: 210 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
9,160,000 تومان
وزن: 229 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel