میلگرد پلی آمید روغنی LFX

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
600,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
720,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
888,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,200,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,344,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,560,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,944,000 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,352,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,904,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
3,504,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
4,308,000 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
4,752,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
5,232,000 تومان
وزن: 21/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
6,000,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
8,040,000 تومان
وزن: 33/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
9,888,000 تومان
وزن: 41/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel