میلگرد پلی آمید روغنی LFX

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
350,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
420,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
518,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
700,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
784,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
910,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,134,000 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,372,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,694,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,044,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,513,000 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,772,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
3,052,000 تومان
وزن: 21/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
3,500,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
4,690,000 تومان
وزن: 33/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
5,768,000 تومان
وزن: 41/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel