میلگرد پلی آمید Nylatron GS

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
55,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
110,000 تومان
وزن: 1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
143,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
187,000 تومان
وزن: 1/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
231,000 تومان
وزن: 2/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
156,000 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
832,000 تومان
وزن: 6/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
588,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel