میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
306,000 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
306,000 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
372,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
444,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
444,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
516,000 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
586,500 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
672,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
805,000 تومان
وزن: 7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
741,000 تومان
702,000 تومان
وزن: 7/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
826,500 تومان
783,000 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
1,207,500 تومان
وزن: 10/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,200,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,073,500 تومان
1,017,000 تومان
وزن: 11/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,273,000 تومان
1,206,000 تومان
وزن: 13/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,524,000 تومان
وزن: 12/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
1,740,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,425,000 تومان
1,305,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,368,000 تومان
وزن: 15/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,004,000 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,634,000 تومان
1,503,000 تومان
وزن: 17/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,729,000 تومان
1,638,000 تومان
وزن: 18/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,376,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,724,000 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
3,084,000 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
3,468,000 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,876,000 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,788,000 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
5,220,000 تومان
وزن: 43/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
5,724,000 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
6,360,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
6,768,000 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
7,500,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,980,000 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
14,862,500 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel