میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
532,950 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
969,000 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,178,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
773,300 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,406,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
1,634,000 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,938,000 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
2,128,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,660,000 تومان
وزن: 7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
2,964,000 تومان
وزن: 7/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
3,306,000 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,150,000 تومان
وزن: 10/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,990,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
4,294,000 تومان
وزن: 11/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
5,092,000 تومان
وزن: 13/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,826,000 تومان
وزن: 12/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
5,510,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,350,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
5,776,000 تومان
وزن: 15/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
6,346,000 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
4,816,000 تومان
وزن: 17/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
6,916,000 تومان
وزن: 18/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
7,524,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
8,626,000 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
9,766,000 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
10,982,000 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
12,274,000 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
15,162,000 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
16,530,000 تومان
وزن: 43/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
18,126,000 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
20,140,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
21,432,000 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
23,750,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
36,600,000 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
47,560,000 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel