میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
114,750 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
114,750 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
139,500 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
166,500 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
166,500 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
193,500 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
229,500 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
252,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
234,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
328,500 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
295,200 تومان
وزن: 8/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
360,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
420,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
435,600 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
609,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
701,400 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
831,600 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
953,400 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,079,400 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,213,800 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,356,600 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,675,800 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,226,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,003,400 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,368,800 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,625,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
3,843,000 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
5,350,500 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
630,000 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel