میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
100,725 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
100,725 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
122,450 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
146,150 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
146,150 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
169,850 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
201,450 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
221,200 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
208,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
248,200 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
262,400 تومان
وزن: 8/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
320,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
345,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
387,200 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
500,250 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
576,150 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
683,100 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
783,150 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
886,650 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
997,050 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,114,350 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,376,550 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,828,500 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,645,650 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,945,800 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,156,250 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
3,156,750 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
4,518,200 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel