میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
160,650 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
318,750 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
341,000 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
462,500 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
481,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
473,000 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
637,500 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
700,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,250,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
1,595,000 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,087,500 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,475,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,837,500 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
2,955,500 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
3,179,000 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,037,500 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,987,500 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
6,890,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
5,485,500 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
6,204,000 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
6,875,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
11,895,000 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
در حال حاضر تمام شده
6,777,300 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
4,785,000 تومان
وزن: 43/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,444,000 تومان
وزن: 15/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
665,000 تومان
504,000 تومان
وزن: 7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
826,500 تومان
626,400 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
741,000 تومان
561,600 تومان
وزن: 7/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,050,000 تومان
756,000 تومان
وزن: 10/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,073,500 تومان
813,600 تومان
وزن: 11/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,197,000 تومان
907,200 تومان
وزن: 12/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,273,000 تومان
964,800 تومان
وزن: 13/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,425,000 تومان
1,080,000 تومان
وزن: 15 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,634,000 تومان
1,238,400 تومان
وزن: 17/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,729,000 تومان
1,310,400 تومان
وزن: 18/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel