میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
145,350 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
145,350 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
176,700 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
210,900 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
210,900 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
245,100 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
290,700 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
319,200 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
279,500 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
416,100 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
352,600 تومان
وزن: 8/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
430,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
570,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
520,300 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
826,500 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
951,900 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,128,600 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,293,900 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,464,900 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,647,300 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,841,100 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
2,274,300 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
3,021,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,814,300 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,214,800 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,562,500 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
5,215,500 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
6,777,300 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
752,500 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,479,500 تومان
وزن: 43/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel