میلگرد پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
3,448,100 تومان
وزن: 118/9 کیلو گرم
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
2,653,500 تومان
وزن: 91/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,812,500 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,635,600 تومان
وزن: 56/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,537,000 تومان
وزن: 53 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,383,300 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,157,100 تومان
وزن: 39/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
936,700 تومان
وزن: 32/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
838,100 تومان
وزن: 28/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
745,300 تومان
وزن: 25/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
658,300 تومان
وزن: 22/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
574,200 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
484,300 تومان
وزن: 16/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
420,500 تومان
وزن: 14/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
332,750 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
290,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
275,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
225,500 تومان
وزن: 8/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
251,850 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
178,750 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
193,200 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
175,950 تومان
وزن: 5/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
148,350 تومان
وزن: 4/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
127,650 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
127,650 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
106,950 تومان
وزن: 3/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
87,975 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
87,975 تومان
وزن: 2/55 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel