میلگرد پلی وینیلیدین فلوراید PVDF

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
292,500 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
390,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
780,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,200,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,900,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,700,000 تومان
وزن: 1/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,700,000 تومان
وزن: 1/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,800,000 تومان
وزن: 2/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,000,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,500,000 تومان
وزن: 3/75 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
9,200,000 تومان
وزن: 4/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
10,800,000 تومان
وزن: 5/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
14,600,000 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
19,000,000 تومان
وزن: 9/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
27,800,000 تومان
وزن: 13/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
29,700,000 تومان
وزن: 14/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
35,900,000 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
46,200,000 تومان
وزن: 23/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
58,400,000 تومان
وزن: 29/2 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
66,000,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
79,640,000 تومان
وزن: 39/8 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
95,400,000 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
119,200,000 تومان
وزن: 59/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
154,600,000 تومان
وزن: 77/3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
183,400,000 تومان
وزن: 91/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
Copyright Portal Pastel