میلگرد پلی وینیلیدین فلوراید PVDF

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
585,000 تومان
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
780,000 تومان
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,560,000 تومان
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,800,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,850,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,050,000 تومان
وزن: 1/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,550,000 تومان
وزن: 1/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,200,000 تومان
وزن: 2/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
9,000,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
11,250,000 تومان
وزن: 3/75 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
13,800,000 تومان
وزن: 4/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
16,200,000 تومان
وزن: 5/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
21,900,000 تومان
وزن: 7/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
28,500,000 تومان
وزن: 9/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
41,700,000 تومان
وزن: 13/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
44,550,000 تومان
وزن: 14/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
53,850,000 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
69,300,000 تومان
وزن: 23/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
87,600,000 تومان
وزن: 29/2 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
99,000,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
119,460,000 تومان
وزن: 39/8 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
143,100,000 تومان
وزن: 47/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
178,800,000 تومان
وزن: 59/6 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
231,900,000 تومان
وزن: 77/3 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
504,350,000 تومان
وزن: 91/7 کیلو گرم
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
Copyright Portal Pastel