میلگرد پلی وینیلیدین فلوراید PVDF

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,800,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,350,000 تومان
وزن: 1/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,850,000 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,500,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
11,850,000 تومان
وزن: 3/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
16,500,000 تومان
وزن: 5/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
22,200,000 تومان
وزن: 7/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
29,550,000 تومان
وزن: 9/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
36,300,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
44,700,000 تومان
وزن: 14/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
66,600,000 تومان
وزن: 22/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
101,400,000 تومان
وزن: 33/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
299,700,000 تومان
وزن: 99/9 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel