میلگرد پلی وینیلیدین فلوراید PVDF

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
270,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
652,500 تومان
وزن: 1/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
877,500 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,125,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,777,500 تومان
وزن: 3/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,475,000 تومان
وزن: 5/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,330,000 تومان
وزن: 7/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,432,500 تومان
وزن: 9/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,445,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
6,705,000 تومان
وزن: 14/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
9,990,000 تومان
وزن: 22/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
15,210,000 تومان
وزن: 33/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
44,550,000 تومان
وزن: 99/9 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel