ورق پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,372,000 تومان
وزن: 28/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
4,235,000 تومان
وزن: 38/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,808,000 تومان
وزن: 52/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
6,864,000 تومان
وزن: 62/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
8,448,000 تومان
وزن: 76/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
9,504,000 تومان
وزن: 86/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
11,000,000 تومان
وزن: 100 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
13,728,000 تومان
وزن: 124/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
16,632,000 تومان
وزن: 151/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
19,272,000 تومان
وزن: 175/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
21,648,000 تومان
وزن: 196/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
32,786,000 تومان
وزن: 252/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel