میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
362,500 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
375,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
522,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
540,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
725,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
750,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
942,500 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
975,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,174,500 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,215,000 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,421,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,470,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,754,500 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,815,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,117,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,190,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,602,750 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,692,500 تومان
وزن: 16/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,970,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
3,270,000 تومان
وزن: 21/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
3,750,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
5,025,000 تومان
وزن: 33/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
6,592,000 تومان
وزن: 41/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel