میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
753,900 تومان
744,925 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
642,400 تومان
635,100 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
532,400 تومان
526,350 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
431,200 تومان
426,300 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
356,400 تومان
352,350 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
286,000 تومان
282,750 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
220,000 تومان
217,500 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,100,000 تومان
1,087,500 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
613,200 تومان
605,900 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
508,200 تومان
502,150 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
347,900 تومان
333,200 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
287,550 تومان
275,400 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
273,000 تومان
269,750 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
210,000 تومان
207,500 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
151,200 تومان
149,400 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
158,400 تومان
156,600 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
105,000 تومان
103,750 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
110,000 تومان
108,750 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel