میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
287,500 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
300,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
414,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
432,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
575,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
600,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
747,500 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
780,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
931,500 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
972,000 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,127,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,176,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,391,500 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,452,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,679,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
1,752,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,064,250 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,154,000 تومان
وزن: 16/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,376,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
2,616,000 تومان
وزن: 21/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
3,000,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
4,020,000 تومان
وزن: 33/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
4,944,000 تومان
وزن: 41/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel