میلگرد پلی آمید روغنی Zellamid

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
427,500 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
450,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
615,600 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
648,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
855,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
900,000 تومان
وزن: 5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
1,111,500 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,170,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,385,100 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,458,000 تومان
وزن: 8/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,675,800 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,764,000 تومان
وزن: 9/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,069,100 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,178,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,496,600 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
2,628,000 تومان
وزن: 14/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
3,069,450 تومان
وزن: 17/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
3,231,000 تومان
وزن: 16/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
3,564,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
در حال حاضر تمام شده
3,924,000 تومان
وزن: 21/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
4,500,000 تومان
وزن: 25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
6,030,000 تومان
وزن: 33/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
8,240,000 تومان
وزن: 41/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel