میلگرد پلی وینیل کلراید UPVC

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
85,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
62,500 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
100,000 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
137,500 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
175,000 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
243,750 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
331,250 تومان
وزن: 2/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
375,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
462,500 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
531,250 تومان
وزن: 4/25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
712,500 تومان
وزن: 5/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
837,500 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
981,250 تومان
وزن: 8/75 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,075,000 تومان
وزن: 8/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,231,250 تومان
وزن: 9/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
1,475,000 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,787,500 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,187,500 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,518,750 تومان
وزن: 20/15 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,937,500 تومان
وزن: 23/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
3,331,250 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
3,787,500 تومان
وزن: 30/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
4,250,000 تومان
وزن: 34 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
4,812,500 تومان
وزن: 19/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
5,875,000 تومان
وزن: 47 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
7,087,500 تومان
وزن: 56/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
8,412,500 تومان
وزن: 67/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
9,112,500 تومان
وزن: 72/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
13,062,500 تومان
وزن: 104/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel