میلگرد پلی وینیل کلراید UPVC

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
87,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Laborplast
140,000 تومان
وزن: 0/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Laborplast
224,000 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Laborplast
308,000 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
392,000 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Laborplast
546,000 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
742,000 تومان
وزن: 2/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Laborplast
840,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,036,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,190,000 تومان
وزن: 4/25 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,596,000 تومان
وزن: 5/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,876,000 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,198,000 تومان
وزن: 8/75 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,408,000 تومان
وزن: 8/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,758,000 تومان
وزن: 9/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
3,304,000 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,004,000 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
4,900,000 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
5,642,000 تومان
وزن: 20/15 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
6,580,000 تومان
وزن: 23/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
7,462,000 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
8,484,000 تومان
وزن: 30/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
9,520,000 تومان
وزن: 34 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
10,780,000 تومان
وزن: 19/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
13,160,000 تومان
وزن: 47 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
15,876,000 تومان
وزن: 56/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
18,844,000 تومان
وزن: 67/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
20,412,000 تومان
وزن: 72/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Röchling Engineered Plastics
در حال حاضر تمام شده
29,260,000 تومان
وزن: 104/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel