میلگرد پلی آمید PA6

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
10,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
18,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
51,750 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
80,500 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
109,250 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
149,500 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
189,750 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
230,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel