میلگرد پلی آمید PA6

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,925 تومان
وزن: 0/035 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,700 تومان
وزن: 0/06 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,320 تومان
وزن: 0/14 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
17,100 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
26,600 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
36,100 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
49,400 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
62,700 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
76,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel