میلگرد پلی آمید PA6

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
13,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
18,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
33,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
72,000 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
112,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
152,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
208,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
264,000 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
320,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel