میلگرد پلی آمید PA6

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
9,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
12,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
18,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
54,000 تومان
وزن: 0/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
84,000 تومان
وزن: 0/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
114,000 تومان
وزن: 0/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
156,000 تومان
وزن: 1/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
198,000 تومان
وزن: 1/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
240,000 تومان
وزن: 2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel