میلگرد پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,750 تومان
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
8,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
12,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
16,000 تومان
وزن: 0/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
24,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
32,000 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
44,000 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
56,000 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
72,000 تومان
وزن: 1/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
88,000 تومان
وزن: 2/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
104,000 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
120,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
144,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
164,000 تومان
وزن: 4/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
188,000 تومان
وزن: 4/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
212,000 تومان
وزن: 5/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
244,000 تومان
وزن: 6/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
268,000 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
336,000 تومان
وزن: 8/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
400,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
432,000 تومان
وزن: 10/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
472,000 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
490,200 تومان
وزن: 12/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
572,000 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
660,000 تومان
وزن: 16/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
752,000 تومان
وزن: 18/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
856,000 تومان
وزن: 21/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
960,000 تومان
وزن: 24 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,060,000 تومان
وزن: 26/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,320,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,424,000 تومان
وزن: 35/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,548,000 تومان
وزن: 38/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,734,000 تومان
وزن: 43/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,856,000 تومان
وزن: 46/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,012,000 تومان
وزن: 50/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,340,000 تومان
وزن: 58/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
2,500,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,676,000 تومان
وزن: 66/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,920,000 تومان
وزن: 73 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,260,000 تومان
وزن: 81/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,207,550 تومان
وزن: 97/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
5,805,000 تومان
وزن: 135 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel