میلگرد پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,300 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
6,000 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
6,000 تومان
وزن: 0/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
9,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
12,000 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
16,500 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
21,000 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
27,000 تومان
وزن: 1/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
33,000 تومان
وزن: 2/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
39,000 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
45,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
54,000 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
61,500 تومان
وزن: 4/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
70,500 تومان
وزن: 4/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
79,500 تومان
وزن: 5/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
91,500 تومان
وزن: 6/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
100,500 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
126,000 تومان
وزن: 8/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
150,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
162,000 تومان
وزن: 10/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
177,000 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
167,700 تومان
وزن: 12/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
214,500 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
247,500 تومان
وزن: 16/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
282,000 تومان
وزن: 18/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
321,000 تومان
وزن: 21/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
360,000 تومان
وزن: 24 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
397,500 تومان
وزن: 26/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
495,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
534,000 تومان
وزن: 35/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
580,500 تومان
وزن: 38/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
696,000 تومان
وزن: 46/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
754,500 تومان
وزن: 50/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
760,500 تومان
وزن: 58/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
812,500 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
869,700 تومان
وزن: 66/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
949,000 تومان
وزن: 73 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
1,059,500 تومان
وزن: 81/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,467,750 تومان
وزن: 97/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
650,250 تومان
وزن: 43/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel