میلگرد پلی اتیلن HDPE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,750 تومان
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
8,500 تومان
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
12,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
23,200 تومان
وزن: 0/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
34,800 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
46,400 تومان
وزن: 0/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
63,800 تومان
وزن: 1/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
81,200 تومان
وزن: 1/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
104,400 تومان
وزن: 1/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
127,600 تومان
وزن: 2/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
150,800 تومان
وزن: 2/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
174,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
208,800 تومان
وزن: 3/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
237,800 تومان
وزن: 4/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
272,600 تومان
وزن: 4/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
307,400 تومان
وزن: 5/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
353,800 تومان
وزن: 6/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
388,600 تومان
وزن: 6/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
487,200 تومان
وزن: 8/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
580,000 تومان
وزن: 10 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
626,400 تومان
وزن: 10/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
684,400 تومان
وزن: 11/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
748,200 تومان
وزن: 12/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
829,400 تومان
وزن: 14/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
957,000 تومان
وزن: 16/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,090,400 تومان
وزن: 18/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,241,200 تومان
وزن: 21/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,392,000 تومان
وزن: 24 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,537,000 تومان
وزن: 26/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,914,000 تومان
وزن: 33 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,064,800 تومان
وزن: 35/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,244,600 تومان
وزن: 38/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,514,300 تومان
وزن: 43/35 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
2,691,200 تومان
وزن: 46/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,917,400 تومان
وزن: 50/3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,393,000 تومان
وزن: 58/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
3,625,000 تومان
وزن: 62/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,880,200 تومان
وزن: 66/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,234,000 تومان
وزن: 73 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
4,727,000 تومان
وزن: 81/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
6,066,700 تومان
وزن: 97/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
8,370,000 تومان
وزن: 135 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel